Ekosysteemiä ei voi omistaa

03.10.2017 / by Katri Valkokari

VTT:n Katri Valkokarin vierasblogi

Biologiassa ekosysteemi tarkoittaa verraten yhtenäisen alueen eliöiden ja elottomien ympäristötekijöiden muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta, joka kehittyy hitaasti. Vaikka ekosysteemit liittyvät vahvasti nykyiseen liiketoimintakenttään, ekosysteemi-termin käyttö vaatii harjoittelua.

Liiketoiminnassa korostuu usein kilpailevien ekosysteemien näkökulma, jota ei vastaavasti ole luonnossa. Liiketoiminnassa ekosysteemiajattelun ideaalina myös on, että toimiva ekosysteemi tuottaa samasta panoksesta enemmän moniulotteisen yhteistyön kautta. Tämä on mahdollista vain, jos jokainen ekosysteemitoimija pystyy ja on halukas tuomaan kokonaisuuteen ainutlaatuista osaamista tai resursseja, joita ekosysteemi ja sen muut toimijat pystyvät hyödyntämään.

Kukaan toimija ei voi päättää mihin suuntaan ekosysteemi kehittyy

Kuten biologinen esikuvansa, liiketoimintaekosysteemi on dynaaminen ja käy läpi jatkuvaa kehittymistä johtuen toimijoiden tavoitteellisista ja sattumanvaraisista toimista sekä roolien muutoksista. Tämän kehityksen ymmärtäminen on keskeinen keino ekosysteemin ohjaamisessa, mutta se edellyttää paitsi oman position ymmärtämistä myös toisten asemaan asettumista. Mutta Kukaan toimijoista ei pysty yksin päättämään ekosysteemin kehittymisen suunnista tai omistamaan sitä.
Liiketoimintaekosysteemissä yrityksiä pitäisi tarkastella yhteistyötä tekevän systeemin osina, eikä erillisinä yksiköinä, mutta ekosysteemin kestävyyden edellytys on kaikkien toimijoiden saama hyöty ekosysteemissä toimimisesta, vaikka muoto ja aikajänne hyödyn saamisessa voivatkin vaihtua.

Ekosysteemissä toimijoiden roolit muuttuvat koko ajan

On hyvä muistaa, ettei luonnon ekosysteemissäkään tasapaino tarkoita sitä, etteikö muutos olisi jatkuvaa, itseorganisoituvaa ja etteikö lajeja myös kuolisi ekosysteemin kehittyessä.
Vuorovaikutuksen synnyttämän kehityksen myötä ekosysteemin rakenne muuttuu ja se voi tarkoittaa joidenkin toimijoiden tai roolien häviämistä ekosysteemissä. Sisäisesti ekosysteemin muutos voi syntyä esimerkiksi uuden markkinapaikan mahdollistaman digitaalisen oikopolun kautta. Toimijoiden väliset yhteistyösuhteet muuttuvat, kilpailijoista voi tulla yhteistyökumppaneita ja toimittajista asiakkaita. Siksi ekosysteemissä toimiminen edellyttää omien toimien vaikutusten huomioimista kokonaisuudessa, myös muiden huomioimista ja omaa muutoskyvykkyyttä.

Ekosysteemiä on vaikea rajata

Ekosysteemin rajojen asettaminen ei ole yksiselitteistä, ja kuten luonnossakin, ekosysteemi on skaalautuva. Joki on oma ekosysteeminsä, kuten laajempi vesistö, valtameret ja edelleen koko maapallo. Samalla tavalla liiketoimintaekosysteemi kytkeytyy aina laajempaan kokonaisuuteen ja myös tämän ympäristön vaikutukset muokkaavat ekosysteemiä. Ekosysteemin omistajuus vaatisi omistuksen kohteen määrittämistä.

Käytä ekosysteemi-analogiaa oikein! Heikoin perustein käytettynä on vaarana, että käytetään termiä tilanteessa, joka pyrkii säilyttämään nykyiset kankeat toimialarakenteet sen sijaan että luotaisiin uusia, taloutta uudistavia yhteistoiminnan malleja.

Aiheet: Ekosysteemi

Katri Valkokari

Written by Katri Valkokari

Katri Valkokari on TkT ja Tutkimuspäällikkö VTT:n Liiketoiminta, innovaatio ja ennakointi- alueella. Katrilla on 15 vuoden kokemus liiketoimintaverkostojen, ekosysteemien sekä liiketoiminnan käytännön työstä sekä tutkimuksesta. Hän on tutkinut palveluliiketoimintaa, kestävää kehitystä sekä innovaatiojohtamista.

Kaikki kirjoitukset