Tunnista SAP ympäristön laadunvarmistuksen haasteet ja testiautomaation tarjoamat mahdollisuudet

18.10.2019 / by Maarit Joutlahti

SAP on moniulotteinen kokonaisuus jo itsessään. Kun siihen liitetään vielä muut yrityksessä käytettävät lukuisat järjestelmät ja kun kunkin päivityksen jälkeen jäädään vain odottamaan järjestelmäkokonaisuuden toimivan, voidaan saman tien puhua taikamatolla lentämisestä tai yksisarvisista. Miten SAP järjestelmäkokonaisuuden jatkuviin päivityksiin liittyvät laadunvarmistuksen haasteet voidaan tunnistaa ja taklata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa riittävän realistisesti ja konkreettisella tasolla? 

Lähtökohtana tulisi olla liiketoiminnalle kriittisten järjestelmien jatkuva, riittävän kattava testaaminen. Testaamisen merkitystä ei voida korostaa liikaa, sillä vain näin voidaan varmistaa ydinprosessien toiminta ja liiketoiminnan toteutuminen ilman katkoja. 

SAP on yksi yrityksen ydinliiketoimintaan ja -prosesseihin keskeisesti kuuluva osatekijä. Mikäli ohjelmistot eivät toimi, liiketoiminta voi pahimmassa tapauksessa lamaantua kokonaan. Toisistaan erillisten ohjelmistojen testaaminen ei kuitenkaan yksinään riitä. Tarkasteluun on otettava järjestelmien ja integraatioiden muodostaman kokonaisuuden toimivuus päästä päähän eli E2E: Tavoitteena on varmistaa SAP:in ja siihen liittyvien järjestelmien sujuva integroituminen osaksi liiketoiminnan käyttötapauksia, master datan hallintaa ja tietovirtoja. 

Onkin tärkeää, että yrityksen liiketoimintaprosessit ja eri järjestelmien, kuten SAPin, rooli prosesseissa tunnetaan ennen testausta. Näin voidaan tunnistaa mitkä ovat kriittisimmät pisteet tietovirroissa eri järjestelmien välillä. Lisäksi testidatan valintaan tulee kiinnittää huomiota: sisällöltään, ja tarvittaessa volyymiltään, tuotannon kaltainen ja kattava testidata antaa vankan perustan liiketoimintaprosessien toimivuuden varmistamiselle päästä päähän. 

Jokaisella ohjelmiston toimittajalla on lähtökohtaisesti vastuullaan oman komponenttinsa testaus, toimivuuden takaaminen ja laadunvarmistus tätä kautta. Muista erillään testattu ohjelmisto ei kuitenkaan vielä takaa ohjelmiston toimivuutta osana laajempaa ohjelmistokokonaisuutta. Integraatioita voi olla suurempien organisaatioiden SAP-ohjelmistokokonaisuuksissa useita satoja. Vaikka toimittajat siis toteuttavatkin testausta oman ohjelmistonsa osalta, voi kokonaisintegroituvuus jäädä suurelta osin huomioimatta.  

Tämän takia automaatiotestauksen mahdollisuus täytyy tunnistaa. Mikäli järjestelmäintegraatiotestausta tehdään täysin manuaalisesti, testaus kuormittaa jatkuvasti organisaation asiantuntijoita ja testauksen läpimenoaika on pitkä. Testauksen kattavuustavoitteita ei pystytä saavuttamaan, jos testaus tulee suorittaa tehokkaasti rajatussa aikaikkunassa. Alhainen testikattavuus ja puuttuva testien toistettavuus puolestaan lisäävät laatuvelkaa ja tuotantoon siirron riskejä, kun potentiaalisia tuotanto-ongelmia ja -virheitä jää testauksessa havaitsematta.

Oikotietä onneen ei siis ole, kun puhutaan kompleksisista järjestelmäkokonaisuuksista. Automaatiotestaus on kuitenkin avainsana yrityksen ydinliiketoimintaprosessien jatkuvan toimivuuden varmistamisessa. 

  • Haaste 1: Ydinliiketoimintaprosesseissa katkoja.
    Mahdollisuus: testaa päästä päähän, huomioi prosessien yksityiskohdat mutta pidä mielessä kokonaisuus.
  • Haaste 2: Kokonaisintegroituvuudessa epäjatkuvuuksia.
    Mahdollisuus: testaa eri ohjelmistojen väliset rajapinnat osana järjestelmäkokonaisuutta ja pitkiä liiketoiminaprosesseja.
  • Haaste 3: Päivitysten määrän kasvu SAP-järjestelmäkokonaisuudessa, resurssit eivät riitä päivitysten testaamiseen.
    Mahdollisuus: valmistaudu kasvavaan testikierrosten määrään ja ota viimeistään nyt automaatiotestaus käyttöön!

 

Aiheet: SAP, Testiautomaatio, end-to-end testing