Mitä sinä tuot IT-projektiin omalla persoonallasi?

29.6.2020 / by Christina Björkell

Meillä IT projektit toteutetaan reilusti, rehellisesti ja ratkaisukeskeisesti. Oletko pysähtynyt miettimään, mitä hyvää sinä tuot IT-projektiin omalla persoonallasi?

Blogisarjan ensimmäisessä osassa käsiteltiin Qentinelin työkulttuuria yhdessä tekemisen kautta. Yksilöllinen yhteisö kertoo siitä, että jokaisen henkilökohtaiset persoonalliset ominaisuudet otetaan huomioon ja erilaisuus toimii tiimejä vahvistavana tekijänä. Kun jokainen tuo tekemiseen oman yksilöllisen panoksensa, tiimityöskentely toimii, oppimista tapahtuu jatkuvasti ja näin ollen voidaan puhua tiimiälykkäästä organisaatiosta.

Tarkastelun lähtökohtana toimi Enneagrammi-malli, joka sisältää yhdeksän erilaista persoonallisuustyyppiä, joista listaus tekstin lopussa. Tällä kertaa näihin eri tyyppeihin pureudutaan tarkemmin pienen empiirisen tutkimuksen kautta. Tarkasteluun otetaan Qentinelin työyhteisö ja se, miten reiluus, rehellisyys ja ratkaisukeskeisyys ilmenevät yhteisessä tekemisessä. Tutkimusta lähdettiin toteuttamaan kuuden kysymyksen kautta. Näillä pyrittiin selvittämään, mitä erilaisia persoonallisuustyyppejä Qentinelin työyhteisöstä löytyy, ja miten nämä kokevat erilaisia tilanteita ja kohtaavat työssään toisia ihmisiä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 10 Qentinelillä työskentelevää laadunvarmistajaa. Saatujen vastausten pohjalta oli selvästi nähtävillä, miten laadunvarmistuksen rooleissa testauspäällikkö, testauksen koordinoija, automaatiotestauksen suunnittelija, automaatiotestaaja, ohjelmistotestaaja, laadun varmistuksen konsultti hakeutuvat henkilöt ovat luonnostaan muun muassa tunnollisia, auttavaisia, uteliaita, tiedonjanoisia, järjestelmällisiä ja rauhallisia.

Jokaista tutkimukseen osallistujaa pyydettiin tekemään myös Enneagrammi-testi, jolla selvitettiin mitä teorian mukaista persoonallisuustyyppiä kukin vastaajista edustaa. Näin ollen vastauksia voitiin verrata persoonallisuustyyppien ominaispiirteisiin ja analysoida saatuja tuloksia tätä kautta. Ensimmäisenä otettiin tarkasteluun se, mitä hyvää vastaaja koki tuovansa IT-projekteihin.

Ymmärrys loppukäyttäjän näkökulmasta

Moni vastanneista kuului persoonallisuustyypiltään työpaikan tietopankin eli tutkivan asiantuntijan (5) ja luottohenkilön, eli uskollisen kyseenalaistajan (6) rooleihin. Kyseiset persoonallisuustyypit ovat hyvin samanlaisia siinä, että he miettivät ja pohtivat asioita paljon, ja se on heille luontaista, sillä he kuuluvat ns. ajatuskolmikkoon. Vastauksissa korostuikin, että he tuovat esille IT-projekteissa erilaisia näkökulmia kokonaisuuden hahmottamiseksi sekä pyrkivät ymmärtämään asioita loppukäyttäjän näkökulmasta. He ovat aktiivisia, huomaavat herkästi epäkohtia, kysyvät vaikeitakin asioita ja nostavat riskejä esille. “Pyrin myös aina ymmärtämään asiakkaan “tuotteen” loppukäyttäjän näkökulmasta ja tuomaan esille havaitsemiani epäkohtia”, yksi vastanneista kertoi.

Lisäksi vastauksista ilmeni, että tutkivia asiantuntijoita (5) kiinnostavat erityisesti yksityiskohdat. He tutkivat ja ovat tarkkoja ja voivat perehtyneisyydellään toimia työyhteisön tietopankkeina. Heillä on lisäksi aito kiinnostus siihen, mitä muut tekevät. “- kokouksissa esitän tarkentavia kysymyksiä sekä kysyn asioita, joita muut eivät kysy eivätkä ole edes ajatelleet”, mainitsi yksi vastanneista. Uskolliset kyseenalaistajat (6) taas ovat erittäin hyviä tiimipelureita, joka myös näkyi vastauksissa. “Olen luontainen tiimipeluri, joka haluaa omalta osaltaan auttaa saamaan tiimin tavoitteet haltuun.“

Sopivasti rauhallisuutta ja huumoria 

Muutamassa vastauksessa korostui rauhallisuus ja se onki tutkivan asiantuntijan (5) ja sovittelijan eli sopeutuvan rauhantekijän (9) vahva luonteenpiirre. Positiivisuutta ja huumoria IT-projeteihin kokivat tuovansa erityisesti sopeutuvat rauhantekijät (9), samoin työpaikan kannustajat (2), joille myötätunto on luontaista. Työpaikan kannustaja (2) mainitsi tuovansa IT-projekteihin “Rauhallisuutta, analyyttisyyttä ja myötätuntoa tai -elämistä ongelmien keskellä”. Sopeutuvat rauhantekijät (9) usein myös tasapainottavat tiimejä ja ovat hyviä kuuntelemaan. Monet ovat tyyppinsä mukaisesti järjestelmällisiä ja omaavat hyvät organisointitaidot. Varsinkin tarkoilla ja asiallisilla työpaikan laadunvalvojilla (1), on tapana laittaa asiat järjestykseen. Mausteena lopuksi todettakaan, että työpaikan visionääri (7), luo valoa ja uskoa tulevaan ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Qentinelin laadunvalvojat kokevat tuovansa IT-projekteihin rauhallisuutta ja järjestelmällissyyttä, positiivisella otteella. Yksityiskohdat huomioidaan, mutta kokonaiskuva pidetään myös mielessä. Tiimikaveria jeesataan ja tekemisessä puhalletaan yhteen hiileen. Seuraavassa blogissa pureudutaan projektityöskentelyyn vielä tarkemmin. Kysyimme, mistä vastaajat nauttivat projektityössä ja mitä he siinä arvostavat. Lisäksi tiedustelimme, mitä vastaajat uskovat, että muut tiimiläiset arvostavat tässä. 

Lue muut blogisarjan osat:

  1. Parempaa työkulttuuria yksilöllisellä yhteistyöllä
  2. Mitä sinä tuot IT-projektiin omalla persoonallasi?
  3. Miten rakentuu parhaiden osaajien yhteisö?

Blogisarjan analyysi pohjautuu Enneagrammi -malliin. Malli on luotu auttamaan meitä ymmärtämään ihmisten suurta erilaisuutta ja tunnistamaan samalla itsemme ja oman ytimemme. Kun tiedostaa oman tyylinsä ja ottaa huomioon ihmisten erilaisuuden, on helpompi hyväksyä erilaiset ajattelu- ja toimintatavat. Mikään tyyppi ei ole sen parempi tai huonompi vaan kaikki ovat yhtä hyviä, kaikkia tarvitaan. Enneagrammi-tyylit näkyvät ja kuuluvat työpaikalla. Tunnistatko sinä oman tyylisi?

1. Työpaikan laadunvalvoja, uudistaja
2. Työpaikan kannustaja, avulias huoltaja
3. Työpaikan nopea tekijä, tehokas suorittaja
4. Työpaikan yksilöllinen, individualisti
5. Työpaikan tietopankki, tutkiva asiantuntija
6. Työpaikan luottohenkilö, uskollinen kyseenalaistaja
7. Työpaikan visionääri, innostuva suunnittelija
8. Työpaikan vastuunkantaja, vahva vaikuttaja
9. Työpaikan sovittelija, sopeutuva rauhantekijä

 

Aiheet: employee skills, yrityskulttuuri, Qentinel työpaikkana, Laadunvarmistus