Miten rakentuu parhaiden osaajien yhteisö?

06.8.2020 / by Christina Björkell

Arvostus itseä ja toisia kohtaan on työyhteisössä tärkeää. Reilut tavat työskennellä ja ydessä tekeminen vievät työyhteisöä eteenpäin. Millainen on parhaiden osaajien yhteisö ja mistä elementeistä se rakentuu?

Blogisarjan edellisessä osassa tarkasteltiin, mitä qentineliläiset kokivat tuovansa IT-projekteihin omalla persoonallaan. Tällä kertaa aiheeseen pureudutaan entistä syvemmälle. Qentinelin laadunvarmistajilta kysyttiin, mistä he nauttivat ja mitä he arvostavat projektityössä. Lisäksi kysyttiin, mitä vastaajat olettavat, että muut arvostavat heissä.

Yhteinen päämäärä ohjaa yhteistä tekemistä

Tiimi- ja projektityö on meille arkipäivää. Ihmiset ovat erilaisia ja jokaisella on omat vahvuutensa. Tiimin pitäisi toimia siitäkin huolimatta, että yksi jäsen on aktiivinen ja äänekäs, toinen ujompi tuomaan esiin omia ajatuksiaan ja kolmas puurtaa jo tehtävän kimpussa. Yhteinen tavoite ohjaa tekemistä, erilaiset näkökulmat tukevat toisiaan ja parhaassa tapauksessa tiimikaverilta voi aina oppia jotain uutta.

Kysyttäessä qentineliläisiltä, mistä he nauttivat projektityössä, keskeisiksi teemoiksi nousi yhdessä tekeminen, yhteisen päämäärän tavoitteleminen ja tavoitteiden saavuttaminen. Myös oman panoksen tuominen yhteistyöhön ja sitä kautta koettu lisäarvo mainittiin. “Kun pääsee sisälle kontekstiin ja pystyy toimimaan arvokkaana lisänä asiakkaan tiimiä ja siten myös ohjaamaan toimintaa oikeaan suuntaan”, täsmentää yksi vastaajista.

Toisaalta yhteisten tavoitteiden eteen ollaan valmiita satsaamaan silloinkin, kun kaikki ei mene suunnitellusti. “Suurin palkinto on, kun asiakkaan henkilöt, toimittajien testaajat ja muut osallistujat olisivat valmiita tekemään saman matkan uudestaan tai lähtisivät jatkossa mukaan, jos jatkoa seuraa. Siitä huolimatta, että välillä huumorin joukossa on näkynyt kyyneleitäkin”, mainitsee yksi vastaajista.

Vastauksissa näkyi myös, että projektityöskentelyssä arvostetaan venymistä sekä tsemppi- ja yhteishenkeä. Venymistä ei kuitenkaan arvosteta oman, tai muiden jaksamisen kustannuksella. “-tulee tilanteita, joissa pitää antaa 110% ja se näkyy. Samalla projektijohdon tulee myös ymmärtää levon merkitys ja antaa paineessa hiottujen timanttien hengittää hetken syvään kovien rypistysten jälkeen”, pohtii yksi vastaajista.

Kun kysyttiin, mitä he luulevat, että muut arvostavat heissä, nousi esiin monia yhdessä tekemiseen liittyviä teemoja. Avuliaisuus, tunnollisuus, luotettavuus ja empatia mainittiin muutamissa vastauksissa. "Tunnollinen työntekijä ja luotettava, pidän kiinni sovituista", yksi vastaaja täsmensi. Lisäksi tavoitteisiin sitoutuminen koettiin tärkeäksi osaksi yhteisten päämäärien saavuttamista. Vastaajat ajattelivat, että muut arvostavat heissä huolellisuutta, järjestelmällisyyttä ja aktiivisuutta. Myös päätöksenteko vähäisen tiedon varassa ja kokonaisuuksien hallinta koettiin sellaisiksi ominaisuuksiksi, joita muut arvostavat.

Vuorovaikutus ja luottamus osana tiimityötä

Vaikka projekteissa usein kohdataan haasteita, se ei ole merkki epäonnistumisesta, vaan pikemminkin päin vastoin. Kun vaikeatkin ongelmat ja riskit tuodaan rohkeasti esille, projektissa korostuukin rehellisyys ja luottamus tekijöiden kesken kasvaa. "Luulen, että muut lähimmät tiimin jäsenet arvostavat ennen kaikkea ongelmanratkaisutaitojani sekä diplomaattista asennetta." Myös helposti lähestyttävyys, avoimuus ja keskustelutaidot koettiin tärkeiksi ominaisuuksiksi, jotka ovat tiimiläisten kesken arvossa. "Halu ymmärtää ongelmien sekä vaikeuksien taustat sekä syyt enemmän kuin näkyvät seuraukset"

Vastaajien keskuudessa koettiin tärkeäksi, että projekteissa pystytään tunnistamaan sekä ongelmat että ratkaisuja ongelmiin. Kun ongelmakohtia nostetaan rohkeasti esiin, voidaan sopia yhdessä etenemistavat, joilla niistä päästään yli. Qentineliläiset nauttivat erityisesti siitä, kun pystyvät ohjaamaan toimintaa oikeaan suuntaan ja toimimaan asiantuntijana asiakkaan organisaatiossa "Löydetään ongelmia ja niille ratkaisu, onnistunutta vuorovaikutusta, löydetään yhdessä sopiva työtapa miten edetään”, pohtii yksi vastanneista. Näin ollen projektissa vahvistuu luottamus tiimiläisten rohkeuteen ja siihen, että he ovat sitoutuneita jatkamaan projektia.

Itseohjautuvuutta ja vaihtelevia työtehtäviä

Vastaajat kokivat, että projektityössä tulee olla riittävästi sekä itsenäistä että yhdessä tekemistä. Tämä “riittävä määrä” vaihtelee sen mukaan, onko henkilölle luonteenominaista vetäytyä isosta joukosta vai nauttiiko tämä nimen omaan yhdessä tekemisestä. Rauhallisille persoonallisuustyypeille sopii ennemmin itsenäinen työskentely, mutta tiimin tuki on silti tärkeää. “Se on hyvä, että pääosin työ on itsenäistä (70%), mutta toisaalta ryhmän toisilta jäseniltä saa tarvittaessa tukea ja voi myös itse auttaa muita (30%)”, määrittelee yksi vastaajista. Toinen vastaaja taas pohtii oman työn itsenäisen suunnittelun tärkeyttä projektitiimin jäsenenä verrattuna tiimityöskentelyyn. ”Nautin ennen kaikkea itseohjautuvuudesta, joka sallii minun suunnitella oma työpäiväni sisältö sekä työpäivän ajankohta. ”

Qentineliläiset nauttivat projektityössä myös työtehtävien vaihtelevuudesta ja uuden oppimisesta. Esimerkiksi työpaikan visionäärille on luonteenomaista toimia suunnittelijana, joka pohtii jatkuvasti seuraavaa tekemisen vaihetta. Arvostusta annettiin myös sille, että projektityössä syntyy monipuolista keskustelua ja että projektitiimin jäsenet ovat aktiivisia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että qentineliläiset arvostavat avoimuutta, rehellisyyttä ja avuliaisuutta toimiessaan projektitiimin jäsenenä. Projektityössä jokainen tiimiläinen pyrkii tuomaan projektille ja yhteisölle lisäarvoa omilla vahvuuksillaan. Mahdollisiin ongelmakohtiin tartutaan rohkeasti ja asioita viedään eteenpäin itseohjautuvalla otteella mutta myös yhdessä toisia tiimikavereita tukien. Hae mukaan rakentamaan parhaiden osaajien yhteisöä!

Lue muut blogisarjan osat:

  1. Parempaa työkulttuuria yksilöllisellä yhteistyöllä
  2. Mitä sinä tuot IT-projektiin omalla persoonallasi?
  3. Miten rakentuu parhaiden osaajien yhteisö?

Blogisarjan analyysi pohjautuu Enneagrammi -malliin. Malli on luotu auttamaan meitä ymmärtämään ihmisten suurta erilaisuutta ja tunnistamaan samalla itsemme ja oman ytimemme. Kun tiedostaa oman tyylinsä ja ottaa huomioon ihmisten erilaisuuden, on helpompi hyväksyä erilaiset ajattelu- ja toimintatavat. Mikään tyyppi ei ole sen parempi tai huonompi vaan kaikki ovat yhtä hyviä, kaikkia tarvitaan. Enneagrammi-tyylit näkyvät ja kuuluvat työpaikalla. Tunnistatko sinä oman tyylisi?

1. Työpaikan laadunvalvoja, uudistaja
2. Työpaikan kannustaja, avulias huoltaja
3. Työpaikan nopea tekijä, tehokas suorittaja
4. Työpaikan yksilöllinen, individualisti
5. Työpaikan tietopankki, tutkiva asiantuntija
6. Työpaikan luottohenkilö, uskollinen kyseenalaistaja
7. Työpaikan visionääri, innostuva suunnittelija
8. Työpaikan vastuunkantaja, vahva vaikuttaja
9. Työpaikan sovittelija, sopeutuva rauhantekijä

 

Aiheet: employee skills, yrityskulttuuri, Qentinel työpaikkana, Laadunvarmistus