Parempaa työkulttuuria yksilöllisellä yhteistyöllä

23.3.2020 / by Christina Björkell

Oletko pohtinut, mitä tarkoittaa tiimiälykäs organisaatio? Miten erilasten persoonien yksilölliset ominaisuudet hioutuvat saumattomasti yhteen ja tiimityöskentely sujuu tehokkaasti, suunnitelmallisesti ja kohti yhteistä päämäärää?

Näihin tavoitteisiin pääsy edellyttää, että yksilöiden erilaiset piirteet onnistutaan tunnistamaan ja ymmärretään, miten niitä voidaan hyödyntää tiimidynamiikan vahvistamisessa. Kaikki lähtee kuitenkin yksilön arvostuksesta.

Qentinelin työkulttuurissa yksilöllisyyden huomiointi on yksi keskeisistä arvoista. Se ilmenee yhdessä tekemisen voimana, toistemme tukemisena omilla vahvuuksillamme ja henkilökohtaisilla ominaisuuksillamme. Yksi Qentinelin kantavista arvoista on Yhdessä yksilöinä. Meillä parhaat tiimit toimivat yhteistyössä, kun jokainen tuo oman yksilöllisen panoksensa tekemiseen. Tiimissä huolehdimme siitä, että pääsemme hyödyntämään omia vahvuuksiamme ja oppimaan myös työkaverin vahvuuksista. Voidaan siis puhua tiimiälykkäästä organisaatiosta.

Miten sitten yhdessä yksilöinä -lähestymistapaa sovelletaan käytännössä? Ensinnäkin tulee tunnistaa se tosiasia, että yhteystyön sujuvuuteen vaikuttavat monet yksilölliset persoonallisuuteen linkittyvät tekijät. Joidenkin kanssa kemiat toimivat yksinkertaisesti paremmin yhteen kuin toisten. Olemme kenties myös huomanneet, että jotkut ihmiset ovat iloisempia kuin toiset, jotkut taas ovat hiljaisempia. Toisilla on erittäin voimakkaat mielipiteet, kun taas jotkut eivät ota herkästi kantaa asioihin. Miten tämä yksilöiden erilaisuus voi toimia kokoavana vahvuutena yhdessä tekemiselle?

Aluksi tarvitaan yhteinen ja yhdessä yksimielisesti päätetty tavoite, joka antaa raamit tekemiselle. Qentinelillä tämä tiivistyy asiakkaan auttamisen teemaan. Kun asiakkaalla on ongelma, tarjoamme hänelle ratkaisun. Meidän missionamme on luoda täydellistä luottamusta asiakkaan koodiin ja tätä kautta parantaa elämänlaatua. Asiakasprojekteissa työskennellään usein monialaisissa tiimeissä, joihin kuuluu yksilöitä eri yrityksistä. Henkilöillä saattaa olla hyvinkin erilaiset taustat niin osaamisen, olemisen kuin tiimityöskentelynkin suhteen. On tavallista, että tällaisissa tiimeissä korostuu myös ihmisten erilaisuus ja erilaiset persoonallisuustyypit. Miten sitten rakentaa hyvin toimiva tiimi erilaisista ihmisistä siten, että porukan vahvuus ilmenee tekemisessä sekä yhdessä että yksilöinä?

Kun tiimiltä odotetaan onnistumista ja projektin tavoitteen saavuttamista, on hyvä ottaa tarkasteluun yksilöiden vahvuudet kokonaisvaltaisesti. Varsinkin kun projektit yleensä vaativat, ei vaan erilaista osaamista vaan myös erilaisia ihmistyyppejä. Enneagrammiteorian mukaan meidät voidaan jakaa 9 eri persoonallisuustyyppiin. Tiettyä enneagrammityyppiä tai -tyyliä edustavilla ihmisillä on samankaltainen perusmotivaatio ja he tarkastelevat maailmaa ja kohtaavat elämää pitkälti samankaltaisten perusolettamusten kautta.

Eri tyypeille luontaisia vahvuuksia voidaan listata seuraavasti. Tarkemmat kuvaukset löydät tekstin lopusta. Tunnistatko itsesti ja työkaverisi?

1. Työpaikan laadunvalvoja, uudistaja
2. Työpaikan kannustaja, avulias huoltaja
3. Työpaikan nopea tekijä, tehokas suorittaja
4. Työpaikan yksilöllinen, individualisti
5. Työpaikan tietopankki, tutkiva asiantuntija
6. Työpaikan luottohenkilö, uskollinen kyseenalaistaja
7. Työpaikan visionääri, innostuva suunnittelija
8. Työpaikan vastuunkantaja, vahva vaikuttaja
9. Työpaikan sovittelija, sopeutuva rauhantekijä

Enneagrammin rakenne ja malli on luotu auttamaan meitä ymmärtämään ihmisten suurta erilaisuutta ja tunnistamaan samalla itsemme ja oman ytimemme. Kun tiedostaa oman tyylinsä ja ottaa huomioon ihmisten erilaisuuden, on helpompi hyväksyä erilaiset ajattelu- ja toimintatavat. Mikään tyyppi ei ole sen parempi tai huonompi vaan kaikki ovat yhtä hyviä, kaikkia tarvitaan. Enneagrammi-tyylit näkyvät ja kuuluvat työpaikalla. Tunnistatko sinä oman tyylisi?

 

Lue muut blogisarjan osat:

  1. Parempaa työkulttuuria yksilöllisellä yhteistyöllä
  2. Mitä sinä tuot IT-projektiin omalla persoonallasi?
  3. Miten rakentuu parhaiden osaajien yhteisö?

1. Työpaikan laadunvalvoja, uudistaja
Työpaikan laadunvalvoja on vastuuntuntoinen, kunnollinen, tarkka, sisukas, periksiantamaton. Ankaruus itseään kohtaan on vahva, koska hän on luontaisesti täydellisyyden tavoittelija, joskus jopa perfektionisti. Hän nauttii onnistuneista lopputuloksista eikä jätä asioita kesken. Hän arvostaa osaamista ja pätevyyttä ja sitä, että hänen työlleen annetaan selkeät raamit ja tavoitteet. Kunnioitus omalle ammattitaidolle on tärkeää, samoin eettisyys ja oikeudenmukaisuus. Muilta hän arvostaa rehellistä palautetta ja sitä, että muutkin kunnioittavat sovittuja aikatauluja ja pelisääntöjä.

2. Työpaikan kannustaja, avulias huoltaja 
Työpaikan kannustaja on lämminhenkinen, optimistinen, toiset huomioiva, auttavainen ja empaattinen. Hän on aidosti huolehtija ja tyypeistä avuliain toisia ihmisiä kohtaan. Ihmiskeskeisenä hän nauttii siitä, että saa olla tarpeellinen ja että häntä kiitetään säännöllisesti. Häntä motivoi se, että työpaikalla on mukava ilmapiiri ja että ihmisillä on kivaa yhdessä. Tervehdi, vaihda kuulumisia, kerro ja ota myös hänen tunteensa ja toiveet huomioon. Hän arvostaa suuresti, jos olet huomaavainen ja tarjoat hänelle apuasi.

3. Työpaikan nopea tekijä, tehokas suorittaja
Työpaikan nopea tekijä ja tehokas suorittaja on itsevarma, aikaansaava, päämäärätietoinen, hyvä organisoimaan ja keskittyy saavuttamaan asettamiaan tavoitteitaan. Hän arvostaa itsenäistä tekemistä, rakentavaa keskustelua, haasteita ja saa helposti vastuutehtäviä. Valovoimaisena ihmisenä hän pitää ihmisten kanssa työskentelystä, on muita motivoiva ja kannustava. Parhaimmillaan hän saa koko tiimin loistamaan ja ahkeroimaan yhteistä tavoitetta kohti. On tärkeää, että tiimissä on positiivinen meininki. Tämä tehokas suorittaja arvostaa sitä, että hänelle annetaan palautetta ja kiitosta hyvistä tuloksista silloin kun siihen on aihetta. Hänelle status ja imago ovat tärkeitä ja hänestä huokuu kilpailuhenkisyys ja menestyksen halu. Tämän tyypin edustajia pidetään usein elävinä esikuvina ja ihanteina.

4. Työpaikan yksilöllinen, individualisti
Työpaikan yksilöllinen haluaa näyttää omat ainutlaatuiset lahjansa muille. Tämä luova individualisti on herkkä, tunteellinen ja syvällinen. Hän arvostaa aitoutta ja aistii herkästi erilaiset tunnelmat ja muiden ihmisten mielialat. Hän voi olla toisinaan vetäytyvä ja toisinaan intensiivinen ja itseään vahvasti ilmaiseva. Hänelle on hyvä antaa mahdollisuus luoda oma henkilökohtainen jälki työhönsä ja antaa tilaa olla aidosti oma itsensä.

5. Työpaikan tietopankki, tutkiva asiantuntija
Työpaikan tietopankki -tyyppi on viisas, asiantunteva, analyyttinen, asiakeskeinen ja perehtynyt. Hän janoaa tietoa ja ymmärrystä. Hän on helposti vetäytyvä ja arvostaa sitä, että hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. Hän toivoo, että häntä lähestytään asiallisesti ja keskitytään faktoihin. Jos häneltä pyydetään vastauksia tai esityksiä, on hyvä antaa hänelle aikaa valmistautua ja pohtia etukäteen.

6. Työpaikan luottohenkilö, uskollinen kyseenalaistaja
Työpaikan luottohenkilöä motivoi luottamus ja varmuus asioista. Hän on vastuuntuntoinen, sitoutunut, ystävällinen ja ihmiskeskeinen. Hän ei pidä epävarmuudesta ja siksi pyrkii varmistamaan asioita kyselemällä, ennakoimalla ja katsomalla asioita monesta eri näkövinkkelistä. Tämän tyypin henkilö on lojaali valitsemilleen henkilöille ja organisaatioille ja luottamus on hänelle erityisen tärkeä arvo.

7. Työpaikan visionääri, innostuva suunnittelija
Työpaikan visionääri on innostunut, idearikas, energinen, nopea ja tuottelias. Hän nauttii uusien asioiden suunnittelusta, uusista mahdollisuuksista sekä vaihtelusta. Hän on hurmaava elämästä nautiskelija ja hyvä luomaan ympärilleen iloista mieltä sekä esiintymään ja kertomaan viihdyttäviä tarinoita. Työpaikan visionääri arvostaa vapautta ja voi joskus kokea rajoitukset ja tiukat säännöt ahdistavina. Muilta hän toivoo joustavuutta muutosehdotuksille ja uusille ideoille.

8. Työpaikan vastuunkantaja, vahva vaikuttaja
Työpaikan vastuunkantaja on itsevarma, suora, rehti, voimakas luontainen johtaja. Tämä vahva vaikuttaja on rohkea, pitää selkeistä suuntaviivoista, vastuusta ja päättämisestä. Hän myös suojelee heikompia, on turvallinen ja luotettava. Hän kunnioittaa rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta ja seisoo sanansa takana. Hän arvostaa itsenäisyyttä itselleen ja myös sitä, että muut hoitavat työnsä itsenäisesti.

9. Työpaikan sovittelija, sopeutuva rauhantekijä
Työpaikan sovittelija arvostava rauhaa ja harmoniaa. Hän korostaa yhteisymmärrystä ja pyrkii välttämään ristiriitoja. Hän on diplomaattinen ja ottaa toisten ihmisten mielipiteen huomioon. Pyrkiessään välttämään konflikteja hän mieluummin sopeutuu muiden toiveisiin kuin korostaa omia eriäviä mielipiteitään. Hänen seurassaan on usein rento tunnelma, koska hän on aidosti myönteinen ja hyväksyvä.

 

Aiheet: employee skills, yrityskulttuuri, Qentinel työpaikkana